English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Publication structure:
 • Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946
  • 1911-01-13, Kopia świadectwa pracy Jana Piekutowskiego w słonimskim oddziale Białostockiego Banku Komercyjnego, wystawionego przez słonimski oddział Białostockiego Banku Komercyjnego.
  • 1915-09-09, Kopia pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skierowanego do Gubernatorów i Naczelników Miast z prośbą o wsparcie pełnomocników Centralnego Komitetu Obywatelskiego zajmującego się pomocą uchodźcom
  • 1916-05-12, Pismo Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie do Zarządu Rejonu Południowo-Zachodniego w Kijowie w sprawie znalezienia dla Jana Piekutowskiego posady instruktora
  • 1916-05-12/25, Zawiadomienie skierowane do Jana Piekutowskieg z informacją o wysłaniu prośby o jego przeniesienie do Rejonu Pułudniowo-Zachodniego
  • 1916-05-20, Odpis pisma zawiadamiającego Jana Piekutowskiego o przeniesieniu na stanowisko instruktora w Okręgu Kijowskim od dn. 1 czerwca 1916 roku i o konieczności przekazania obowiązków wskazanemu zastępcy
  • 1916-05-20, Pismo Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie do Stanisława Moskalewskiego zawiadamiające o przekazaniu Janowi Piekutowskiemu informacji o przyznaniu mu posady instruktora C.K.O. w Okręgu Kijowskim, którą obejmie najwcześniej na początku czerwca (p
  • 1916-05-24, Pismo Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie do Jana Piekutowskiego z informacją o mianowaniu Stanisława Sadowskiego Instruktorem C.K.O. w powiecie wołczańskim w związku ze zmianą posady przez Piekutowskiego
  • 1916-05-25, Pismo wewnętrzne Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Charkowie skierowane do Jana Piekutowskiego w sprawie zamówienia zdjęć i wykonania albumu fotograficznego dla Władysława Gutowskiego z okazji imienin
  • 1916-05-31, Korespondencja pomiędzy Centralnym Komitetem Obywatelskim Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie a Stanisławem Moskalewskim w sprawie przeniesienia Jana Piekutowskiego na stanowisko Instruktora Okręgu Kijowskiego
  • 1916-06-04, Korespondencja pomiędzy Centralnym Komitetem Obywatelskim Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie a Stanisławem Moskalewskim w sprawie przeniesienia Jana Piekutowskiego, w odniesieniu do pisma z dn. 31 maja 1916, zawierająca wyjaśnienie o powodzie zmiany posady wynikający
  • 1916-03-10, Pismo pełnomocnika Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego skierowane do Okręgowego Komitetu Wołczańskiego do Spraw Wystawiania Odroczeń Rezerwistów z prośbą o odroczenie powołania do wojska dla Piekutowskiego do 15 września 1916 roku
  • 1917-12-09, Zawiadomienie skierowane do Jana Piekutowskiego, Instruktora C.K.O. w guberni charkowskiej, o przydzieleniu guberni charkowskiej Wydziałowi w Moskwie
  • 1917-12-29, Zaświadczenie wydane przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego, które potwierdza sumiennie wykonywaną pracę przez Jana Piekutowskiego na stanowisku instruktora C.K.O. w dzielnicy Wołczańskiej od listopada 1915 roku
  • 1918-01, Program wieczoru Kółka Dramatycznego działającego przy Stowarzyszeniu Polskim w Wołczańsku dn. 13/26 stycznia 1918 roku
  • 1918-04-19, Zaświadczenie potwierdzające, że Jan Piekutowski jest pracownikiem Biura Pomocniczego Królewskiego Duńskiego Poselstwa na okręg wołczański
  • Cybulski, Franciszek, 1918-05-13, List Franciszka Cybulskiego do Jana Piekutowskiego w sprawie wygnańców
  • 1918-08-07, Świadectwo pracy wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie
  • Stypułkowski, 1918-08-08, Podziękowanie dla Jana Piekutowskiego za pełnioną funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polskiego w Wołczańsku
  • 1918-08-03, Pismo z Centralnego Komitetu Obywatelskiego z siedzibą w Charkowie w sprawie sprawozdania rachunkowego złożonego przez Jana Piekutowskiego
  • 1918-08-09, Pismo skierowane jest do kierownika stacji kolejowej Wołczańsk z prośbą o udostępnienie wagonu pasażerskiego Pełnomocnikowi Janowi Piekutowskiemu i jego rodzinie ze stacji Wołczańsk do stacji [nazwa nieczytelna] na rachunek konsulatu
  • 1918-08-10, Świadectwo polskości wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego
  • Piotrowski, K., 1918-08-10, Notatka służbowa informująca o przejęciu obowiązków od Jana Piekutowskiego przez K. Piotrowskiego
  • 1918-08-13, Pismo urzędowe skierowane do Jana Piekutowskiego informujące o przesłaniu zaświadczenia o polskości, zamknięciu rachunku oraz powołaniu płk. Piotrowskiego na stanowisko Instruktora C.K.O. dla powiatów Wołczasńkiego i Kupiańskiego
  • 1918-11-08, Pismo polecające Jana Piekutowskiego na stanowisko komisarza aprowizacji w Ministerstwie Aprowizacji
  • 1919-04-28, Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Komisarza Urzędu na Pińsk przez Jana Piekutowskiego
  • 1919-04-28, Zaświadczenie o przyjęciu Jana Piekutowskiego na tymczasową służbę w Państwowym Urzędzie do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników, a także powierzeniu w/w pełnienie obowiązków Komisarza Urzędu na Pińsk
  • 1919-07-07, Upoważnienie wydane przez Państwowy Urząd do Spraw Jeńców w Warszawie Janowi Piekutowskiemu - komisarzowi Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu J.U.R w Pińsku do prowadzenia etapu i punktów żywnościowych w powiecie kobryńskim
  • 1920-08, Zaświadczenie tymczasowe o możliwości jazdy po mieście i poza Warszawą samochodem marki Ford należącym do Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników
  • 1920-07-24, Zaświadczenie z Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników o pełnieniu funkcji delegata Państwowego Urzędu J.U.R. w województwie pomorskim przez Jana Piekutowskiego
  • 1920-09-24, Polecenie objęcia stanowiska Delegata J.U.R. na województwo poznańakie z jednoczesnym pełnieniem dotychczasowych obowiązków skierowane do Jana Piekutowskiego
  • 1920-12-30, Polecenie zlikwidowania delegatury Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników w dawnym zaborze pruskim i objęcie stanowiska delegata w okręgu baranowickim i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach od dn. 1 stycznia 1920 roku przez Jana Pieku
  • 1920-12-30, Karta służbowa wydana Janowi Piekutowskiemu z informacją o objęciu stanowiska delegata w Baranowiczach i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach
  • Piekutowski, Jan, 1922-05-30, Pismo skierowane do Dyrektora Urzędu Emigracyjnego w Warszawie przez Jana Piekutowskiego z prośbą o dymisję
  • 1922-05-01, Odpis zaświadczenia o wykonywanej pracy, wydanego 14 listopada 1918 roku przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego Janowi Piekutowskiemu
  • Grabski, Władysław, 1922-06-24, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego za sumienną i dobrze wykonywaną pracę w Baranowiczach
  • 1922-11-30, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego – komisarza Urzędu Emigracyjnego – za życzliwość okazywaną Głównemu Komitetowi Pomocy Jeńcom i Repatriantom, który jest w trakcie likwidacji
  • 1923-05-01, Odpis z Urzędu Emigracyjnego z informacją o podwyżce pensji Jana Piekutowskiego wraz z dn. 1.05.1923 r.
  • 1923-03-22, Odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego nadanie Janowi Piekutowskiemu srebrnego krzyża za pomoc placówkom Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Wańko[...], Maria, 1923-03-17, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniem za życzliwość i pomoc
  • 1923-11-17, Pismo z Urzędu Emigracyjnego skierowane do Jana Piekutowskiego z prośbą o zakończenie etapu likwidacji Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku
  • 1923-10-10, Podziękowanie, skierowane do Jana Piekutowskiego, za zaproszenie na uroczystość poświęcenia pomnika upamiętniającego zmarłych pracowników Etapu Repatriacyjnego w Baranowiczach
  • 1924-04-08, Odpis zwolnienia Jana Piekutowskiego z zajmowanego stanowiska w związku z likwidacją Etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku
  • 1924-06-21, Zaświadczenie wydane Janowi Piekutowskiemu z informacją o odbytym stażu pracy
  • 1924-06-21, Odpis pisma skierowanego do Jana Piekutowskiego z informacją o przygotowaniu odpisów zaświadczeń o pracy oraz innych dokumentów osobistych i wysłaniu ich w załącznikach
  • 1924-06-25, Tymczasowe zwolnienie Jana Piekutowskiego ze składania wyjaśnień dotyczących działalności zlikwidowanego etapu Urzędu Emigracyjnego w Białymstoku
  • 1924-10-01, Umowa zawarta pomiędzy delegatem Rządu w Wilnie a Janem Piekutowskim w sprawie stosunku służbowego
  • 1925-01-02, Pismo urzędowe skierowane przez Delegata Rządu w Wilnie do Jana Piekutowskiego z zawiadomieniem o ocenie pracy wykonywanej w 1924 roku
  • 1925-06-30, Mianowanie Jana Piekutowskiego prowizorycznym urzędnikiem administracyjnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
  • 1925-12-02, Pismo urzędowe z informacją o przeniesieniu Jana Piekutowskiego na inne stanowisko wraz z dniem 16 listopada 1925
  • 1925-12-30, Informacja o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna po odbiór odznaczenia z rąk Ministra
  • 1925-12-30, Telegram z informacją o delegowaniu Jana Piekutowskiego do Wilna w celu odebrania odznaczenia z rąk Ministra
  • 1925, Pismo urzędowe informujące, że Jan Piekutowski został zwolniony z obowiązku zdawania egzaminu praktycznego na urzędnika I kategorii
  • 1926-06-22, Przyznanie Janowi Piekutowskiemu urlopu zdrowotnego i wypoczynkowego
  • 1927-05-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko Starosty w Mołodecznie
  • 1927-06-13, Zawiadomienie o delegacji Jana Piekutowskiego
  • 1927-07-19, Opisy kilku dokumentów w sprawie Jana Piekutowskiego, starosty powiatu Mołodeczańskiego
  • 1927-07-01, Zaświadczenie potwierdzające, że Jan Piekutowski, Starosta Mołodeczański, pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Powiatowego Sejmiku Mołodeczańskiego
  • 1927-10-06, Delegacja Jana Piekutowskiego na 16-dniowy kurs instrukcyjny dla starostów
  • 1927-10-18, Zaświadczenie potwierdzające udział Jana Piekutowskiego - starosty powiatu mołodeczańskiego - w IV kursie instrukcyjnym dla starostów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
  • 1927-10-25, Zawiadomienie o zakwalifikowaniu Jana Piekutowskiego do I kategorii służbowej urzędników administracyjnych
  • 1927-03-26, Zaświadczenie zawiadamiające o wyjeździe Jana Piekutowskiego - p.o. starosty powiatu święciańskiego - na pogranicze polsko-litewskie
  • 1927-12-27, Nominacja Jana Piekutowskiego na stanowisko starosty w Mołodecznie, w dotychczasowym, VII stopniu służbowym
  • 1928-03-06, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z gratulacjami
  • 1928-09-24, List urzędowy skierowany do starosty pow. mołodeczańskiego, Jana Piekutowskiego, z informacją o przesłaniu zarysu historii 86 pułku piechoty
  • Raczkiewicz, Władysław, 1928-11-16, Udzielenie Janowi Piekutowskiemu dwutygodniowego urlopu
  • 1928-11-22, Telegram skierowany do Jana Piekutowskiego z wezwaniem do natychmiastowego przybycia do Wilna w zastępstwie Stanisława Kirtiklisa
  • 1928-12-12, Pożegnanie Jana Piekutowskiego przez współpracowników
  • 1933-10-26, Dyplom dla Jadwigi Piekutowskiej za spełnienie obywatelskiego obowiązku
  • Bartosz, Adam, 1934-07-02, Poświadczenie współpracy Jana Piekutowskiego z redakcją ”Jedność-Polonia” pobytu w Baltimore (Md.)
  • Bartosz, Adam, 1934-07-02, Upoważnienie Jana Piekutowskiego do reprezentowania czasopisma ”Jedność – Polonia” na II Zjeździe Polaków z Zagranicy w Warszawie
  • 1938-03-12, List do Jana Piekutowskiego z podziękowaniami
  • 1946-05-19, Zawiadomienie dla Komitetów Przesiedleńczych zawierające listę osób wchodzących w skład Komitetu Przesiedleńczego. Na liście widnieje Jan Piekutowski
  • 1946-07-29, Poświadczenie kwalifikacji fachowych Jana Piekutowskiego [org. Pekutowskiego] pozwalających na samodzielne prowadzenie młyna
  • Pełnomocnictwo wydane przez Królewski Duński Wicekonsulat w Charkowie Janowi Piekutowskiemu do okazania pomocy żołnierzom austro-węgierskim, znajdującym się w Wołczańsku i rejonie wołczańskim
  • Pismo polskich uchodźców w Martowej do Jana Piekutowskiego, instruktora Centralnego Komitetu Obywatelskiego, z prośbą załatwienie u odpowiednich władz potrzebnych dokumentów oraz organizacji podróży do Polski
  • Kopia zaświadczenia wydanego przez Królewsko-Duński Generalny Konsulat, informującego o przejęciu przez komitet rewolucyjny pieniędzy i dokumentów, które następnie mają zostać zwrócone Janowi Piekutowskiemu
  • Lata 20., Telegram zawiadamiający Jana Piekutowskiego o terminie odebrania z rąk wojewody wileńskiemu nadanego
  • Mapa "Marsze i boje 86 P.P."
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 238

Total number of users since Oct 1, 2013: 7681738

RSS Channels

OAI