English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.07 Dokumenty dotyczące pracy obywateli II RP w Komi ASRR

Publication structure:
 • DK I/01.07 Dokumenty dotyczące pracy obywateli II RP w Komi ASRR
  • Krupienin, […], 1940-10-08, Pismo [do tow. Toropowa dotyczące środków finansowych przydzielonych na zagospodarowanie osiedlenia specpieriesieleńców – red.]
  • Strielcow, […], Informacja [dotycząca liczebności przywiezionych specpieriesieleńców do „Komilesu” II i III kategorii – red.]
  • Pautow, […], 1940-11-21, Pismo [do tow. Toropowa dotyczące środków finansowych przydzielonych na zagospodarowanie rodzin pracowników II kategorii – red.]
  • Danszikow, […], 1941-05-28, Pismo [do tow. Sziebieniewa dotyczące zatrudnienia i obsługi specpieriesieleńców w gospodarstwach leśnych – red.]
  • Liaszew, […], Notatka [dotycząca ilości przypadków chorób epidemiologicznych w Komi ASRR z okresu od 15 do 20 maja […] – red.]
  • Ziemskich, […], 1941-02-19, Pismo [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR do tow. Turyszewa dotyczące walki z chorobami epidemiologicznymi i ze śmiertelnością dzieci w miejscach pracy specpieriesieleńców – red.]
  • Simakow, […], 1941-03, Zaświadczenie [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR dla tow. Wajanowa i tow. Turyszewa dotyczące obsługi bytowej i finansowej specpieriesieleńców w gospodarstwach leśnych – red.]
  • Strielcow, […], Informacja [dotycząca liczebności specpieriesieleńców - stan na 1 stycznia 1940 – red.]
  • Bolszakowa, […], Notatka sprawozdawcza [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych dotycząca obsługi lekarskiej w Komi ASRR – red.]
  • Smolew, […], Notatka sprawozdawcza [dotycząca rozlokowania i zatrudnienia pracowników II i III kategorii – red.]
  • Smolew, […], 1940-08-12, Akt [dotyczący warunków bytowych pracowników III kategorii w spławkantorach – red.]
  • Turyszew, […], 1941-11-17, Postanowienie [Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR dotyczące rozlokowania przybywających pracowników z grupy specpieriesieleńców w gospodarstwach leśnych – red.]
  • Lizunow, […], 1940-08-28, Pismo [dotyczące warunków bytowych specpieriesieleńców – red.]
  • Toropow, […], 1941-08-17, Pismo [do wszystkich dyrektorów gospodarstw leśnych dotyczące zmiany stosunków wobec polskich specpieriesieleńców – red.]
  • Roziemow, […], 1941-06-09, Pismo [do tow. Olchowikowa, tow. Szawrowa, tow. Popowa, tow. Toropowa, tow. Sawatiejewa dotyczące przygotowań ku przyjęciu pracowników z rodzin specpieriesieleńców – red.]
  • Zieziegow, […], 1941-07-07, Pismo [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR do tow. Taranienko i tow. Turyszewa dotyczące poziomu śmiertelności wśród specpieriesieleńców – red.]
  • Sziebieniew, […], 1941-04-23, Pismo [do tow. Własowa dotyczące zatrudnienia, warunków pracy i warunków bytowych specpieriesieleńców-osadników – red.]
  • Poleszikowa, […], 1941-04, Notatka sprawozdawcza [do tow. Turyszewa dotycząca warunków bytowych specpieriesieleńców – red.]
  • Bieznosow, […], Informacja [dotycząca śmiertelności w pasiołku Kuzjel w okresie od 1 maja do 1 czerwca 1941 – red.]
  • Zabojew, […], 1940-10, Notatka sprawozdawcza [do tow. Turyszewa dotycząca pracy specpieriesieleńców – red.]
  • brak autora, Pismo [do tow. Simakowa dotyczące pracy specpieriesieleńców – red.]
  • Pautow, […], 1940-09-19, Pismo [do tow. Toropowa i tow. Sawatiejewa dotyczące zatrudnienia specpieriesieleńców i likwidacji kryzysu mieszkaniowego – red.]
  • Sałtykow, […], 1940-10-02, Rozkaz [do Ludowego Komisariatu Przemysłu Leśnego dotyczący polepszenia stosunków wobec osadników i bieżeńców – red.]
  • Bass, […], 1940-08-15, Pismo [do tow. Toropowa dotyczące kredytów dla specpieriesieleńców – red.]
  • Toropow, […], 1940-09, Pismo [do tow. Diemina, Dyrektora Sysolskiego Lespromchoza dotyczące rozlokowania specpieriesieleńców – red.]
  • Pautow, […], 1940-09-18, Pismo [do tow. Toropowa i tow. Sawatiejewa dotyczące obsługi i zatrudnienia specpieriesieleńców – red.]
  • Obrosow, […], 1940-09-25, Akt [dotyczący warunków bytowych specpieriesieleńców – red.]
  • Kozin, […], 1940-08-21, Notatka sprawozdawcza [przedsiębiorstwa przemysłu leśnego „Komiles” do tow. Sałtykowa dotycząca warunków bytowych specpieriesieleńców – red.]
  • Konradow, […], 1940-02-20, Umowa [podpisana przez tow. Konradowa i tow. Kieselmana dotycząca specpieriesieleńców – red.]
  • Sołowjew, […], 1940-08-30, Spis [dotyczący liczebności specpieriesieleńców rozlokowanych w poszczególnych rejonach w Komi ASRR – red.]
  • Sołowjew, […], 1940-08-30, Spis [dotyczący liczebności specpieriesieleńców rozlokowanych w poszczególnych rejonach w Komi ASRR – red.]
  • brak autora, 1940-07-19, Pismo [do tow. Siergiejewa dotyczące warunków bytowych specpieriesieleńców – red.]
  • Szebieniew, […], 1940-07-04, Pismo [Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR do tow. Baszewa i tow. Czernyszewa dotyczące warunków bytowych i pracy specpieriesieleńców – red.]
  • Iwanow, […], 1940-08-03, Pismo [dotyczące nieprawidłowości w stosunku do specpieriesieleńców-osadników – red.]
  • Sziebieniew, […], 1940-08-10, Pismo [do kierowników przedsiębiorstw przemysłu leśnego z prośbą o przedstawienie sprawozdań pisemnych na temat warunków bytowych i pracy specpieriesieleńców-osadników – red.]
  • Toropow, […], 1940-07-12, Pismo [do tow. Szebieniewa dotyczące rozmieszczenia specpieriesieleńców w Sysolskim i Letskim Lespromchozie – red.]
  • Fiszman, Abram-Ela, 1940-07-01, Podanie [Abrama Fiszmana dotyczące wypłaty pensji – red.]
  • Toropow, […], 1940-07-13, Pismo [do tow. Szebieniewa i tow. Siemukowa dotyczące skierowania specpieriesieleńców do innych organizacji – red.]
  • Toropow, […], 1940-07-12, Pismo [do tow. Sziebieniewa i tow. Siemukowa dotyczące rozlokowania specpieriesieleńców – red.]
  • Suchanow, […], 1940-07-09, Notatka sprawozdawcza [do tow. Poleszykowej dotycząca warunków bytowych specpieriesieleńców-osadników – red.]
  • Iwanow, […], 1940-06-07, Pismo do tow. Toropowa dotyczące specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Iwanow, […], 1940, Pismo do tow. Toropowa dotyczące wypłaty pensji bieżeńcowi Abramowi Fiszmanowi [nazwa red.]
  • Baszew, […], 1940-07-04, Pismo do tow. Czernyszewa dotyczące rozlokowania specpieriesieleńców w przedsiębiorstwach leśnych [nazwa red.]
  • Fedorowskij, […], 1940-05-07, Rozkaz [dotyczący działania przedsiębiorstwa leśnego „Komiles” – red.]
  • Panow, […], 1940-05-09, Pismo do tow. Toropowa dotyczące obsługi specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Pautow, […], 1940-05-21, Rozkaz [dotyczący rozlokowania i zatrudnienia specpieriesieleńców-bieżeńców – red.]
  • Pautow, […], 1940-05-14, Pismo do tow. Poronowa dotyczące rozlokowania specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Matwijenko, […], 1940-04, Notatka sprawozdawcza zastępcy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR do tow. Turyszewa dotycząca rozlokowania specpieriesieleńców-osadników w przedsiębiorstwach leśnych "Komiles", "Wyczegdales", Wyczegdskim i Ust'wymskim spławkantorze
  • Pautow, […], 1940-04-26, Pismo do tow. Szawrowa, tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące rozlokowania specpieriesieleńców-osadników przez przedsiębiorstwa przemysłu leśnego [nazwa red.]
  • Siergiejew, […], 1940-04-24, Rozkaz [Ludowego Komisariatu Przemysłu Leśnego ZSRR dotyczący rozlokowania polskich specpieriesieleńców-osadników – red.]
  • Szebieniew, […], Pismo do tow. Raninina dotyczące przyjęcia i rozlokowania polskich osadników w przedsiębiorstwach leśnych [nazwa red.]
  • brak autora, 1940-04-28, Pismo do tow. Szawrowa, tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące przyjęcia specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Konradow, […], 1940-04-04, Załącznik [do pisma z 4 kwietnia 1940 r. dotyczącego warunków pracy specpieriesieleńców – red.]
  • Pautow, […], 1940-04, Pismo do tow. Szawrowa, tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące pracy specpieriesieleńców [nazwa red.]
  • Iwanow, […], 1940-04-04, Pismo do tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące stworzenia warunków pracy bieżeńców [nazwa red.]
  • Iwanow, […], 1940-04, Pismo do tow. Szawrowa, tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące warunków pracy osadników [nazwa red.]
  • Korzinkin, […], Informacja dotycząca warunków bytowych i pracy specpieriesieleńców w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Matwiejenko, […], Zaświadczenie [Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Komi ASRR do tow. Riazanowa informujące o gotowości przyjęcia specpieriesieleńców – red.]
  • Rozanow, […], 1940-03-10, Pismo do tow. Toropowa i tow. Bryncewa dotyczące ulepszenia warunków pracy bieżeńców [nazwa red.]
  • Żurawlew, […], Notatka sprawozdawcza [do tow. Riazanowa i tow. Turyszewa dotycząca gotowości przyjęcia specpieriesieleńców w przedsiębiorastwach leśnych "Komiles", "Wyczegdoles", w "Lestranschozie" Objaczewskim i Ust'wymskim "Spławkantorze" – red.]
  • Rozanow, […], 1940-03-10, Pismo Ludowego Komisariatu Przemysłu Leśnego do tow. Turyszewa dotyczące polepszenia warunków pracy bieżeńców [nazwa red.]
  • Szebieniew, […], 1940-01, Pismo Rady Komisarzy Ludowych Komi ASRR do tow. Karszapowa w sprawie skierowania osadników i bieżeńców do prac leśnych [nazwa red.]
  • Szebieniew, […], Wzór pisma [na temat skierowania osadników i bieżeńców do prac leśnych – red.]
  • Suchow, […], 1940-01-05, Pismo Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do tow. Turyszewa w sprawie skierowania specpieriesieleńców-osadników z zachodnich rejonów USRR i BSRR do prac leśnych [nazwa red.]
  • Iwanow, […], 1939-12-02, Pismo do tow. Turyszewa dotyczące skierowania siły roboczej z grupy bieżeńców do przedsiębiorstwa przemysłu leśnego "Wyczegdoles" w Komi ASRR [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 683

Total number of users since Oct 1, 2013: 9140177

RSS Channels

OAI